Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

İnformasiya cəmiyyətində müəlliflik və digər əqli mülkiyyət hüquqlarının mədəni, iqtisadi və hüquqi əhəmiyyəti


02.06.2016     00:48

 

http://www.baki-xeber.com/sosial/61996.html

 

 

Tex­ni­ki tə­rəq­qi in­for­ma­si­ya cə­miy­yə­ti­nin in­ki­şa­fı­na, for­ma­laş­ma­sı­na cid­di tə­sir gös­tə­rir. İn­for­ma­si­ya cə­miy­yə­tin­də ya­şa­yı­rıq və əl­də et­di­yi­miz hər bir bil­gi­nin, in­for­ma­si­ya­nın ya­nın­da onun mü­əl­li­fi, ya­ra­dı­cı­sı da­ya­nır. İn­di elə bir dövr­də ya­şa­yı­rıq ki, qlo­bal­laş­ma dal­ğa­sın­dan ya­yı­na bil­mi­rik. San­ki gü­nü-gün­dən bu dal­ğa­nın tə­si­ri­ni da­xi­lən da­ha çox hiss et­mə­yə baş­la­mı­şıq. İn­san dərk et­dik­cə, da­ha çox in­for­ma­si­ya al­dıq­ca, onun çox şe­yə mü­na­si­bə­ti pis və yax­şı mə­na­da də­yi­şir. İn­for­ma­si­ya cə­miy­yə­tin­də mü­əl­lif­lik mə­sə­lə­si ən çox diq­qət çə­kən nü­ans­lar­dan bi­ri­dir. An­caq bə­zən mü­əy­yən mü­əl­lif­lə­rin bi­lə­rək­dən, ya­xud bil­mə­yə­rək­dən mü­əl­lif­lik hü­quq­la­rı tap­da­nır.

Mad­di-mə­nə­vi də­yər­lə­ri­miz, mə­də­niy­yə­ti­mi­zin ay­rı-ay­rı nü­mu­nə­lə­ri za­man-za­man er­mə­ni sax­ta­kar­lı­ğı­na mə­ruz qa­lır. "Qa­faz evi"nin sa­ki­ni ol­ma­yan er­mə­ni­lər Qaf­qa­za kö­çü­rül­dük­dən son­ra bu­ra­da öz­lə­ri­nə ev-eşik, yurd-yu­va qur­du. Tor­paq­la­rı­mı­za sa­hib­lən­mək­lə­ri bir ya­na qal­sın, mə­də­niy­yə­ti­mi­zə, folk­lo­ru­mu­za, söz sə­nə­ti­mi­zə, mu­si­qi alət­lə­ri­mi­zə də əl uzat­dı­lar. Böl­gə­nin "qa­ra ya­ra­sı"na çev­ri­lən er­mə­ni­lər xal­qı­mı­zın ta­le­yin­də mən­fi rol oy­na­yıb.

Er­mə­ni xis­lə­ti bü­tün dün­ya­ya zi­yan vu­rub.Bu gün nə­zər sal­saq gö­rə­rik ki, on­lar­dan yal­nız biz de­yil, di­gər xalq­lar da əziy­yət çə­kib.Be­lə de­yək, er­mə­ni­lər öz­lə­rin­dən mə­də­ni cə­hət­dən yük­sək olan bü­tün xalq­la­rın, o cüm­lə­dən də azər­bay­can­lı­la­rın mad­di-mə­nən­vi də­yər­lə­ri­nə id­dia­lı­dır.

Aşıq sə­nə­ti, mu­ğam Azər­bay­can xal­qı­na məx­sus­dur və bu fakt bü­tün dün­ya­da öz təs­di­qi­ni ta­pıb.Er­mə­ni­lər Azər­bay­can xal­qı­nın folk­lor ör­nək­lə­ri­ni, xalq mah­nı­la­rı­nı, xal­ça­la­rı­nı, hət­ta adət-ənə­nə­lə­ri­ni də mə­nim­sə­mə­yə cəhd edir.Bu ya­xın­lar­da in­ter­net­də tə­sa­dü­fən er­mə­ni "xalq çal­ğı alət­lə­ri" kol­lek­ti­vi­nin ifa­la­rı­na rast gəl­dik.Həm mu­si­qi­çi­lər, həm də mü­ğən­ni­lər bi­zim mil­li ge­yim­lər­də idi.An­samb­lda saz, tar, ka­man­ça, ud, dəf, qo­şa­na­ğa­ra (hət­ta müa­sir Tür­ki­yə sa­zı da var­dı) və di­gər mu­si­qi alət­lə­ri­miz yer al­mış­dı.Səs­lən­di­ri­lən mu­si­qi də, tə­bii, bi­zə mən­sub idi.Sa­də­cə, mü­ğən­ni er­mə­ni di­lin­də oxu­yur­du. Tə­səv­vür edin ki, adam bu mən­zə­rə­ni gö­rən­də dəh­şə­tə gə­lir. Sə­nə aid ol­ma­yan­la­ra ne­cə sa­hib ol­maq olar?Bax, bu, er­mə­ni xis­lə­ti­dir.

İn­di­yə qə­dər, "Sa­rı gə­lin" da­xil ol­maq­la, on­lar­la xalq mah­nı­mız er­mə­ni­lər tə­rə­fin­dən oğur­la­nıb.On­lar bi­zim ata­lar söz­lə­ri və mə­səl­lə­ri­nə, hət­ta ba­ya­tı, tap­ma­ca ki­mi ör­nək­lə­ri­mi­zə "yi­yə"lə­nib.Azər­bay­can tə­rə­fi er­mə­ni pla­gi­at­lı­ğı­nı də­fə­lər­lə if­şa et­sə də, ye­nə də on­lar öz xa­in əməl­lə­ri­ni da­vam et­dir­mək­də­dir. 

Vur­ğu­la­yaq ki, er­mə­ni sax­ta­kar­lı­ğı sa­yə­sin­də Azər­bay­can mə­də­niy­yə­ti də tə­ca­vü­zə uğ­ra­yıb. Bu mə­sə­lə­lər­lə bağ­lı bey­nəl­xalq hü­qu­qi müs­tə­vi­də hə­lə kök­lü bir iş gö­rül­mə­sə də, təb­li­ğat va­si­tə­lə­rin­dən, in­for­ma­si­ya re­surs­la­rın­dan is­ti­fa­də edə­rək on­la­ra qar­şı mü­ba­ri­zə­də ak­tiv­lik gös­tə­rə bi­li­rik.

Qeyd edək ki, Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın müs­tə­qil­lik il­lə­rin­də əl­də et­di­yi nai­liy­yət­lər, döv­lə­tin qüd­rət­li ye­ri­şi cə­miy­yə­tin hə­ya­tı­nın bü­tün sa­hə­lə­rin­də ta­rix bo­yu gö­rün­mə­miş tə­rəq­qi və in­ki­şaf­la mü­şa­hi­də olu­nur.Eks­pert­lər qeyd edir ki, qa­nu­nun ali­li­yi tam bər­qə­rar ol­muş de­mok­ra­tik və azad döv­lət, şa­xə­lən­miş müa­sir iq­ti­sa­diy­yat, da­ha da zən­gin­ləş­miş mə­də­niy­yət in­san re­surs­la­rı­nın in­ki­şa­fı­na, əha­li­nin ri­fah ha­lı­nın yük­səl­dil­mə­si­nə möh­kəm da­yaq ola­raq, bü­tün sa­hə­lər­də ya­ra­dı­cı fəa­liy­yə­tə güc­lü tə­kan ve­rir.

Bü­tün bun­lar ümum­mil­li li­der Hey­dər Əli­ye­vin uzaq­gö­rən stra­te­gi­ya­sı­nın re­al­laş­ma­sı, ye­ni­lə­şən şə­ra­it­də onun öl­kə rəh­bə­ri İl­ham Əli­yev tə­rə­fin­dən mün­tə­zəm və ar­dı­cıl da­vam et­di­ril­mə­si­nin bəh­rə­lə­ri­dir.Gə­lə­cə­yə yö­nəl­miş bu stra­te­ji kur­sun zə­fə­ri Azər­bay­ca­nı XXI əs­rin ol­duq­ca kəs­kin ça­ğı­rış­la­rı­na si­nə gər­mə­yə, qlo­bal si­ya­sə­tin qur­du­ğu mü­rək­kəb, zid­diy­yət­li-də­yiş­kən bey­nəl­xalq, re­gio­nal və döv­lət­da­xi­li şə­bə­kə­də mil­li ma­raq­la­ra qul­luq edən dü­rüst və düz­gün is­ti­qa­mət­lər seç­mə­yə və ad­dım­lar at­ma­ğa qa­dir edib.Çağ­daş dövr üçün öl­kə rəh­bər­li­yi­nin mü­əy­yən et­di­yi in­ki­şaf is­ti­qa­mət­lə­ri də bu stra­te­ji ya­naş­ma­dan do­ğa­raq, onun tə­bii da­va­mı olan kon­kret proq­ram­lar və sə­nəd­lər va­si­tə­si­lə re­al­la­şır. Bu sə­nəd­lər ara­sın­da əs­rin ikin­ci onil­li­yi üçün öz əha­tə­li­li­yi ilə se­çi­lən, döv­lət baş­çı­sı İl­ham Əli­yev tə­rə­fin­dən təs­diq edil­miş "Azər­bay­can 2020: gə­lə­cə­yə ba­xış" İn­ki­şaf Kon­sep­si­ya­sı xü­su­si əhə­miy­yət kəsb edir.

Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Mü­əl­lif Hü­quq­la­rı Agent­li­yi əq­li mül­kiy­yət sa­hə­sin­də döv­lət si­ya­sə­ti­ni hə­ya­ta ke­çi­rən mər­kə­zi ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı ola­raq, gə­lə­cə­yə yö­nəl­miş stra­te­gi­ya­sı­nı mü­əy­yən­ləş­di­rər­kən, ilk növ­bə­də, fəa­liy­yət proq­ra­mı xa­rak­te­ri da­şı­yan hə­min Kon­sep­si­ya­nın müd­dəa­la­rı­nı rəh­bər tu­tur. Pre­zi­dent İl­ham Əli­ye­vin İn­ki­şaf Kon­sep­si­ya­sı­nın təs­diq olun­ma­sı haq­qın­da im­za­la­dı­ğı fər­man­da xü­su­si qeyd olu­nan Azər­bay­can­da "in­ki­şa­fın key­fiy­yət­cə ye­ni mo­de­li­ni for­ma­laş­dır­maq" məq­sə­di­nə na­il ol­maq üçün əq­li mül­kiy­yət sis­te­mi mün­bit şə­rai­tin ya­ra­dıl­ma­sın­da müs­təs­na (əvə­zo­lun­maz) əhə­miy­yə­tə ma­lik­dir. Bu, əq­li mül­kiy­yə­tin və ona əsas­la­nan fəa­liy­yət növ­lə­ri­nin ya­ra­dı­cı­lıq, ye­ni­lik­çi­lik, krea­tiv­lik me­yar­la­rı üzə­rin­də kök­lən­mə­sin­dən irə­li gə­lir.Döv­lə­ti­mi­zin məhz bu cür fəa­liy­yə­ti öz qay­ğı­sı ilə sti­mul­laş­dır­ma­sı nə­ti­cə­sin­də Azər­bay­can­da çox­şa­xə­li əq­li mül­kiy­yət sis­te­mi ya­ra­nıb, onun iki qo­lun­dan bi­ri olan mü­əl­lif-hü­quq sis­te­mi (mü­əl­lif­lik hü­qu­qu və əla­qə­li hü­quq­lar, in­teq­ral sxem to­po­lo­gi­ya­la­rı, mə­lu­mat top­lu­la­rı, ənə­nə­vi mə­də­ni ifa­də­lər (folk­lor nü­mu­nə­lə­ri) və ənə­nə­vi bi­lik­lə­rə hü­quq­lar) uğur­la in­ki­şaf et­di­ri­lir.Sə­mə­rə­li­lik və yük­sək fay­da tə­ləb­lə­ri əsa­sın­da qu­rul­muş mü­əl­lif-hü­quq sis­te­mi­nin in­ki­şa­fı nə­in­ki müa­sir ça­ğı­rış­la­ra adek­vat ca­vab ki­mi çı­xış edir.Ey­ni za­man­da, o, dün­ya öl­kə­lə­ri sı­ra­sın­da Azər­bay­ca­nın la­yiq­li sta­tu­su­nun, tə­rəq­qi­nin ya­rat­dı­ğı im­kan­lar­dan ya­rar­la­na­raq ye­ni­lik­lə­ri fə­al mə­nim­sə­mək və özü­nə­məx­sus mil­li ça­lar­lar­la in­ki­şaf et­dir­mək qa­bi­liy­yə­ti­nin gös­tə­ri­ci­si­dir. Müs­tə­qil­lik döv­rün­də qı­sa bir müd­dət­də mü­əl­lif-hü­quq sis­te­mi­nin fəa­liy­yə­ti­ni tən­zim­lə­yən nor­ma­tiv-hü­qu­qi ba­za­nın for­ma­laş­ma­sı, sa­hə­yə aid qa­nun­la­rın və di­gər akt­la­rın ya­ran­ma pro­se­si­nə Agent­lik tə­rə­fin­dən pe­şə­kar­ca­sı­na po­zi­tiv mü­da­xi­lə, iş­gü­zar bey­nəl­xalq əla­qə­lə­rin qu­rul­ma­sı, Ümum­dün­ya Əq­li Mül­kiy­yət Təş­ki­la­tı­nın (ÜƏMT) təd­bir­lə­rin­də fə­al möv­qe nü­ma­yiş et­dir­mə Azər­bay­can­da mü­əl­lif-hü­quq mü­na­si­bət­lə­ri­ni ef­fek­tiv ida­rə edən sis­te­min ya­ran­ma­sı­nın təs­di­qi­dir. Bu­nun­la ya­na­şı, "Azər­bay­can 2020: gə­lə­cə­yə ba­xış" İn­ki­şaf Kon­sep­si­ya­sın­da qeyd olu­nan "qa­za­nıl­mış nai­liy­yət­lər im­kan ve­rir ki, Azər­bay­can öz qar­şı­sı­na da­ha yük­sək məq­səd­lər qoy­sun və bu məq­səd­lər­dən irə­li gə­lən və­zi­fə­lə­ri mü­əy­yən­ləş­dir­sin" müd­dəa­sı­nı rəh­bər tu­ta­raq, biz dərk edi­rik ki, müa­sir­li­yin di­na­miz­mi, öl­kə­lə­rin və cə­miy­yət­lə­rin müm­kün in­ki­şaf cə­rə­yan­la­rı­nın müx­tə­lif vek­tor­lu­ğu və da­xi­li zid­diy­yət­li­yi, el­min, tex­no­lo­gi­ya­nın, iq­ti­sa­diy­ya­tın in­ki­şa­fı və qlo­bal cə­miy­yə­tin gə­lə­cə­yi əq­li mül­kiy­yət, o cüm­lə­dən mü­əl­lif-hü­quq ins­ti­tu­tu qar­şı­sın­da bir sı­ra cid­di ça­ğı­rış­lar qo­yur, hə­min ins­ti­tu­tun il­kin çı­xış nöq­tə­si olan əq­li mül­kiy­yət fe­no­me­ni­ni ic­ti­mai diq­qə­tin və təh­lil­lə­rin fo­ku­su­na çe­vi­rir, onun in­ki­şa­fı üçün çe­vik­lik və pe­şə­kar­lı­ğın ar­tı­rıl­ma­sı­nı tə­ləb edir. Ye­ni əq­li mül­kiy­yət ob­yekt­lə­ri­nin ya­ra­dıl­ma­sı və on­lar­dan sə­mə­rə­li is­ti­fa­də­nin sti­mul­laş­dı­rıl­ma­sı, bey­nəl­xalq əmək­daş­lıq­da öl­kə­mi­zin bə­ra­bər­hü­quq­lu və eti­bar­lı tə­rəf­daş ki­mi qə­bul olun­ma­sı, sa­hə­nin mo­dern­ləş­di­ril­miş in­fras­truk­tu­ru­nun, da­ha mü­kəm­məl nor­ma­tiv-hü­qu­qi ba­za­sı­nın ya­ra­dıl­ma­sı, hü­quq­la­rın tə­mi­na­tı­nın və in­for­ma­si­ya mü­ba­di­lə­si­nin güc­lən­di­ril­mə­si, ol­duq­ca mü­hüm olan əq­li mül­kiy­yət mə­də­niy­yə­ti­nin for­ma­laş­dı­rıl­ma­sı, hü­quq sa­hib­lə­ri­nin (mü­əl­lif­lər, on­la­rın və­rə­sə­lə­ri, ifa­çı­lar, fo­noq­ram is­teh­sal­çı­la­rı, ya­yım təş­ki­lat­la­rı və s.) hü­quq­la­rı­nın qo­run­ma­sı Agent­lik üçün əsas və­zi­fə­lər­dən sa­yı­lır. Bu və­zi­fə­lər­dən do­ğan mə­sə­lə­lə­rin həl­li yol­la­rı­nı, bu məq­səd­lə atı­lan ad­dım­la­rın ar­dı­cıl­lı­ğı­nı və on­la­rın mən­ti­qi nə­ti­cə­lə­ri­ni va­hid sis­tem for­ma­tın­da bir­ləş­dir­mək Azər­bay­ca­nın mü­əl­lif­lik hü­qu­qu və di­gər ox­şar əq­li mül­kiy­yət sa­hə­si üz­rə Uzun­müd­dət­li Mil­li Stra­te­gi­ya­nın struk­tu­ru­nu və məz­mu­nu­nu təş­kil edir."Azər­bay­can 2020: gə­lə­cə­yə ba­xış" İn­ki­şaf Kon­sep­si­ya­sı­nın hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­si­ni tə­min et­mək üçün be­lə sə­nə­din ha­zır­lan­ma­sı­nı öl­kə rəh­bə­ri İl­ham Əli­ye­vin hə­min Kon­sep­si­ya­nın təs­diq edil­mə­si haq­qın­da fər­ma­nı da tə­ləb edir.Mil­li Stra­te­gi­ya əsa­sın­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lə­cək təd­bir­lər 2000-ci il­də ÜƏMT-nin ye­ni mi­nil­lik­lə bağ­lı yay­dı­ğı Ümum­dün­ya Bə­yan­na­mə­sin­də qeyd edil­di­yi ki­mi, "bə­şə­riy­yə­tin in­ki­şa­fın­da, el­mi-tex­ni­ki tə­rəq­qi­nin və mə­də­ni ya­ra­dı­cı­lı­ğın tə­mi­na­tın­da əsas amil­lər­dən" olan və ol­maq­da da­vam edən əq­li mül­kiy­yə­tin bü­tün növ­lə­ri­nin hü­qu­qi qo­run­ma­sı, mü­da­fiə­si hü­quq­la­rın tə­mi­na­tı­na ge­niş şə­ra­it ya­rat­ma­lı­dır.Be­lə­lik­lə, Mil­li Stra­te­gi­ya mü­əl­lif hü­quq­la­rı sa­hə­sin­də döv­lət si­ya­sə­ti­nin hə­ya­ta ke­çi­ril­mə­sin­də, xü­su­si­lə sis­te­min qar­şı­da­kı il­lər­də da­ha sü­rət­li in­ki­şa­fı ilə bağ­lı əsas və­zi­fə­lə­rin və stra­te­ji məq­səd­lə­rin ye­ri­nə ye­ti­ril­mə­sin­də mü­hüm rol oy­na­ya­caq.

Mü­əl­li­fi və müs­təs­na ya­ra­dı­cı­sı ulu ön­dər Hey­dər Əli­yev olan Azər­bay­ca­nın əq­li mül­kiy­yət hü­quq­la­rı sis­te­mi­nin 20 il­dən ar­tıq ta­ri­xi var. Müs­tə­qil­lik döv­rün­də Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Kons­ti­tu­si­ya­sın­da ilk də­fə ola­raq mü­əl­lif­lik hü­qu­qu, ix­ti­ra­çı­lıq hü­qu­qu və əq­li mül­kiy­yə­tin di­gər növ­lə­ri­nə aid olan hü­quq­lar təs­bit olu­nub (Kons­ti­tu­si­ya­nın 30-cu mad­də­si), ya­ra­dı­cı­lıq azad­lı­ğı­na tam hü­qu­qi tə­mi­nat ve­ri­lib (Kons­ti­tu­si­ya­nın 51-ci mad­də­si), hü­quq­la­rın tə­mi­na­tı is­ti­qa­mə­tin­də ar­dı­cıl cid­di is­la­hat­lar hə­ya­ta ke­çi­ri­lir, ümu­mi­lik­də, mü­əl­lif­lik hü­qu­qu və di­gər əq­li mül­kiy­yət hü­quq­la­rı döv­lə­tin prio­ri­tet is­ti­qa­mə­ti ki­mi qə­bul edi­lib. Bu dövr­də hü­qu­qi sta­tu­su mər­kə­zi ic­ra ha­ki­miy­yə­ti or­qa­nı­nın sta­tu­su­na bə­ra­bər sa­yı­lan Mü­əl­lif Hü­quq­la­rı Agent­li­yi ya­ra­dı­lıb, mü­əl­lif­lik hü­qu­qu, əla­qə­li hü­quq­lar və di­gər ox­şar əq­li mül­kiy­yət hü­quq­la­rı sa­hə­sin­də hü­qu­qi tən­zim­lə­mə­ni tə­min edən 5 qa­nun - "Mü­əl­lif­lik hü­qu­qu və əla­qə­li hü­quq­lar haq­qın­da", "İn­teq­ral sxem to­po­lo­gi­ya­la­rı­nın hü­qu­qi qo­run­ma­sı haq­qın­da", "Mə­lu­mat top­lu­la­rı­nın hü­qu­qi qo­run­ma­sı haq­qın­da", "Azər­bay­can folk­lo­ru nü­mu­nə­lə­ri­nin hü­qu­qi qo­run­ma­sı haq­qın­da", "Əq­li mül­kiy­yət hü­quq­la­rı­nın tə­mi­na­tı və pi­rat­çı­lı­ğa qar­şı mü­ba­ri­zə haq­qın­da" - qə­bul edi­lib, mü­əl­lif­lə­rin əm­lak hü­quq­la­rı­nın kol­lek­tiv əsas­da ida­rə­çi­li­yi­nin tə­min olun­ma­sı sa­hə­sin­də mü­hüm ad­dım­lar atı­lıb. Uğur­la bey­nəl­xalq əq­li mül­kiy­yət sis­te­mi­nə da­xil ol­muş öl­kə­miz ge­ri­də qa­lan dövr ər­zin­də ÜƏMT-nin in­zi­ba­ti ida­rə­çi­li­yi al­tın­da olan "Ədə­bi və bə­dii əsər­lə­rin qo­run­ma­sı üz­rə Bern Kon­ven­si­ya­sı"na və "Fo­noq­ram is­teh­sal­çı­la­rı­nın mə­na­fe­lə­ri­nin, on­la­rın fo­noq­ram­la­rı­nın qa­nun­suz tək­rar is­teh­sa­lın­dan qo­run­ma­sı haq­qın­da", "İfa­çı­la­rın, fo­noq­ram is­teh­sal­çı­la­rı­nın və ya­yım təş­ki­lat­la­rı­nın hü­quq­la­rı­nın qo­run­ma­sı haq­qın­da" kon­ven­si­ya­la­ra, ÜƏMT-nin in­ter­net mü­qa­vi­lə­lə­ri ki­mi ta­nı­nan "Mü­əl­lif­lik hü­qu­qu­na da­ir" və "İfa­lar və fo­noq­ram­lar haq­qın­da" mü­qa­vi­lə­lə­ri­nə, həm­çi­nin, UNES­CO-nun "Ümum­dün­ya Mü­əl­lif mü­qa­vi­lə­si"nə və "Qey­ri-mad­di mə­də­ni ir­sin qo­run­ma­sı haq­qın­da" kon­ven­si­ya­la­rı­na qo­şu­lub. Bu­nun­la ya­na­şı, müa­sir rə­qəm­li ça­ğı­rış­la­ra ca­vab ve­rən və "bi­lik­lə­rə əsas­la­nan iq­ti­sa­diy­yat­da" rə­qəm­sal mü­əl­lif-hü­quq sis­te­mi­nin for­ma­laş­dı­rıl­ma­sı is­ti­qa­mə­tin­də cid­di ad­dım­lar atı­lıb.Sis­te­min tex­ni­ki tə­mi­nat struk­tu­ru də­yiş­di­ri­lib, xü­su­sən in­for­ma­si­ya cə­miy­yə­tin­də, "bi­lik­lə­rə əsas­la­nan krea­tiv iq­ti­sa­diy­yat­da", rə­qəm­sal­la­şan mü­əl­lif-hü­quq mə­ka­nın­da ya­ran­mış və­ziy­yət təh­lil olu­na­raq öy­rə­ni­lib, rə­qəm­li hü­quq­la­rın ida­rə edil­mə­si sis­te­mi və elek­tron xid­mət­lər qul­lu­ğu ya­ra­dı­lıb.

Əl­bət­tə, bir ya­zı­da bu sa­hə­də gö­rü­lən iş­lər haq­qın­da tam mə­lu­mat ver­mək müm­kün de­yil.He­sab edi­rik ki, bun­dan son­ra da bu is­ti­qa­mət­də uğur­lu təd­bir­lər hə­ya­ta ke­çi­ri­lə­cək.

 

 

İra­də SA­RI­YE­VA

 

Ya­zı Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Mü­əl­lif Hü­quq­la­rı Agent­li­yi və Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Pre­zi­den­ti ya­nın­da Küt­lə­vi İn­for­ma­si­ya Va­si­tə­lə­ri­nin İn­ki­şa­fı­na Döv­lət Dəs­tə­yi Fon­du­nun ke­çir­di­yi mü­sa­bi­qə­yə təq­dim edi­lir.

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?